Listado de Sistemas de información para usuarios externos

Catàleg de sistemes d'informació per a usuaris externs

Sistema d'informacióDenominació del serveiTipus d'accésCertificat
Adenda Elaboració pressupostària del subsector administratiu de caràcter limitatiu (estats financers d'organismes autònoms, personal, inversions i projectes, beneficis fiscals, gestió documental i memòries pressupostàries). Internet + Extranet No és necessari
ATENEA Aplicació per a la tramitació electrònica normalitzada d'expedients de modificacions pressupostàries de l'Administració. Internet + Extranet No és necessari
AUDInet Sistema d'informació i seguiment de les actuacions del Pla nacional de control financer de la IGAE. Internet + Extranet
BÁSICAL Sistema d'informació comptable per a les entitats locals a les quals s'aplica el model bàsic previst en la nova instrucció de comptabilitat per a l'Administració local. No és aplicable No és necessari
BDNS Base de dades nacional de subvencions. Internet + Extranet
BESTA Nova versió de CUENTAAGE amb el nou framework BESTA. Sistema que té com a objectiu gestionar el compte de l’Administració General de l’Estat i la seva remissió posterior al Tribunal de Comptes, d’acord amb el que regula l’Ordre EHA/3067/2011, de 8 de novembre, per la qual s’aprova la Instrucció de Comptabilitat per a l’Administració General de l’Estat. Només extranet No és necessari
CANOA Centralizado Sistema de Comptabilitat Analítica Normalitzada per a Organitzacions Administratives (centres gestors i organismes de l’Administració General de l’Estat). Internet + Extranet No és necessari
CANOA Descentralizado Sistema de Comptabilitat Analítica Normalitzada per a Organitzacions Administratives (universitats). No és aplicable No és necessari
CIBI Central d'informació de l'inventari general de béns i drets de l'Administració general de l'Estat i d'organismes autònoms (OA). Internet + Extranet No és necessari
CICEP.red Sistema per remetre a la IGAE la informació economicofinancera de les empreses i fundacions públiques establerta a la Resolució, de 22 de setembre de 2008, de la IGAE, així com la gestió de la informació establerta a la Llei 4/2007, de transparència, segons els models i procediments regulats en el Reial decret 1759/2007. Internet + Extranet Només per a Internet
CIEXT Sistema d'informació per al control de la compensació d'ingressos a l'exterior. Internet + Extranet No és necessari
CIEXT OOAA Sistema d'informació per al control de la compensació d'ingressos a l'exterior (OA). Internet + Extranet No és necessari
CINCOnet Sistema corporatiu i personalitzat que genera consultes i extreu informació comptable de l'Estat i dels OA mitjançant multinet. Internet + Extranet No és necessari
Consult@-informes-CCAA Sistema d'informació de consulta d'informes i dictàmens relacionats amb el control de l'activitat economicofinancera del sector públic emesos, fonamentalment, per les comunitats autònomes. Internet + Extranet
Consult@-informes-IGAE Sistema d'informació de consulta d'informes i dictàmens relacionats amb el control de l'activitat economicofinancera del sector públic emesos, fonamentalment, per la IGAE. Internet + Extranet
COREnet Sistema d'informació de la S. G. d'Intervenció i Fiscalització per a la gestió i el control de les recepcions materials d'inversions, així com perquè els òrgans gestors sol·licitin, a través d'Internet, la designació de representant de la IGAE en els actes de comprovació de material de la inversió. Internet + Extranet Només per a Internet
DocelWeb (externos) Portafirmes electrònic en xarxa. No és aplicable No és necessari
Docunet Sistema per a captura i generació de documents estructurats Internet + Extranet No és necessari
FFCC (no traducido) Internet + Extranet No és necessari
FICH@JES Fitxatges electrònics de control horari Internet + Extranet No és necessari
Financi@ - Subsector Administrativo Elaboració pressupostària del subsector administratiu de caràcter estimatiu i del subsector empresarial i fundacional (programes d'actuació plurianual, pressupostos d'explotació i capital, estats financers complementaris, inversions i projectes, esmenes parlamentàries i variacions pressupostàries). Internet + Extranet No és necessari
Financi@ - Subsector Empresarial y Fundacional Elaboració pressupostària del subsector administratiu de caràcter estimatiu i del subsector empresarial i fundacional (programes d'actuació plurianual, pressupostos d'explotació i capital, estats financers complementaris, inversions i projectes, esmenes parlamentàries i variacions pressupostàries). Internet + Extranet No és necessari
Fondos 2000 Gestió de les ajudes comunitàries concedides amb càrrec als fons estructurals per al període 2000-2006. Internet + Extranet Només per a Internet
Fondos 2007 Obj. 1 y 2 Gestió de les ajudes comunitàries concedides amb càrrec al FEDER i al fons de cohesió per al període 2007-2013. Internet + Extranet
Fondos 2007 Obj. 3 Gestió de les ajudes comunitàries concedides amb càrrec al FEDER i al fons de cohesió per al període 2007-2013. Internet + Extranet
Fondos 2020 Gestión de las ayudas comunitarias concedidas por FEDER para la inversión en crecimiento y empleo del período 2014-2020 Internet + Extranet
GAUDÍ Solució genèrica d’execució de consultes no programades sobre l’univers de dades comunitàries. Internet + Extranet No és necessari
Gestión de ficheros Sistema d'informació per a la gestió (tramesa i recepció) de fitxers. Internet + Extranet Només per a Internet
IRIS Envios - Intervenciones Sistema per a la tramitació telemàtica d'expedients de despesa i la seva fiscalització electrònica. Internet + Extranet
IRIS Envios - SG Intervención y Fiscalización Sistema per a la tramitació telemàtica d'expedients de despesa i la seva fiscalització electrònica. Internet + Extranet
IRIS-intervención (no traducido) Internet + Extranet No és necessari
Isla Sistema d'informació per a l'elaboració de la nòmina dels pensionistes subjectes al règim de classes passives de l'Estat. Internet + Extranet No és necessari
Jubil@ Aplicació per a la tramitació electrònica de l’imprès d’iniciació d’ofici de la pensió de jubilació. Internet + Extranet
LisNom HAB Sistema d'informació per a la distribució de llistes de nòmina. Internet + Extranet
Nexus Gestió dels fons de cohesió corresponents al període 2000-2006. Internet + Extranet No és necessari
OASIS Elaboració pressupostària de l'IMSERSO. Internet + Extranet No és necessari
Ofelia-Consult@. Pensiones Sistema d'informació que permet l'accés a través d'Internet a pensionistes, representants i habilitats a les dades de les pensions. Internet + Extranet
Ofelia-rent@. Certificado renta habilitados Sistema d'informació que permet visualitzar i obtenir còpies del certificat de la renda (IRPF) a pensionistes. Internet + Extranet
Olas Gestió integral de les pensions de classes passives de l'Estat, indemnitzacions, arxiu i recursos. Internet + Extranet No és necessari
PGEnet Generació de la documentació electrònica de publicació i presentació dels PGE, edició d'altra documentació no oficial de caràcter rellevant, i arxiu històric dels pressupostos aprovats. Internet + Extranet No és necessari
Plantillas P. G. E. Edició de les fitxes incloses en l'Ordre anual d'elaboració dels PGE. No és aplicable No és necessari
PRISMA 2000 Elaboració pressupostària de l'Institut Nacional de Gestió Sanitària. Només extranet No és necessari
PROEL Elaboració pressupostària del sector públic estatal de naturalesa administrativa (a extingir). Internet + Extranet No és necessari
Publicaciones web DGCPyPP Recopilació dels documents que hagi elaborat la Subdirecció General d'Ordenació Normativa, Recursos i Informació de Classes Passives de la Direcció General de Costos de Personal i Pensions Públiques, d'interès, fonamentalment, en matèria de funció pública i del règim de classes passives. Internet + Extranet
Quadro-SIGMA Generador de consultes en línia (amb connexió a l'ordinador central), catalogables i no formatables, associat a Quanto. Internet + Extranet No és necessari
Quanto Elaboració pressupostària del subsector administratiu de caràcter limitatiu (central d'estructures, escenaris pressupostaris, crèdits i dotacions, i esmenes parlamentàries). Internet + Extranet No és necessari
RED.coa Sistema per a la presentació a la IGAE dels comptes anuals dels OA i el retiment d'aquests comptes al Tribunal de Comptes, per mitjans telemàtics. Internet + Extranet
REGIOnet Generador de consultes sobre inversions reals del sector públic estatal. Internet + Extranet No és necessari
RPT Laborales Gestió de la relació de llocs de treball del personal laboral. Internet + Extranet No és necessari
SIC3 Gastos AGE Sistema d’informació contable de l’Estat, els organismes autònoms i altres ens públics (versió 3) Internet + Extranet No és necessari
SIC3 Ingresos no tributarios AGE Sistema d’informació contable de l’Estat, els organismes autònoms i altres ens públics (versió 3) Internet + Extranet No és necessari
SIC3 OOAA SIC'3 Organismes autònoms centralitzats Internet + Extranet No és necessari
SICCOM Sistema d’informació integrat de control de fons comunitaris. Aplicació informàtica de mercat (proveïdor Mundiaudit/Microfusion). Internet + Extranet
SIEN@ Elaboració dels projectes inclosos en els fons complementari i de compensació, i gestió de la modificació posterior d'aquests fons durant l'execució pressupostària. Internet + Extranet No és necessari
SIWEB Sistema d'execució de controls de Fons Comunitaris per a Externs. No és aplicable No és necessari
SOROLLA Sistema informàtic de suport a la gestió econòmica dels centres gestors públics, integrat per un conjunt de mòduls orientats a la tramitació dels expedients de despesa, gestió de caixa pagadora, generació de documents comptables... No és aplicable No és necessari
SOROLLA2 Sistema de suport a la gestió economicopressupostària dels centres gestors i les entitats públiques administratives. Internet + Extranet
Validar NRC Comprovació de la validesa del NRC (nombre de referència complet) obtingut en efectuar el pagament d'ingressos no tributaris a través de la passarel·la de pagaments de l'AEAT. Internet + Extranet
Data de l'última actualització: 20/6/2012
  • Icono de conformidad con el Nivel Doble-A,
  • XHTML 1.0 Transitional Válido
  • CSS Válido
  • RSS